Ethical and Behavioral Policies

Firmamızın temel değerlerini oluşturan dürüstlük, iş ahlakı ve güvenilirlik ilkelerini tamamlayan etik ilke ve davranış politikamız, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiştir. Böylelikle kültür yapımızı oluşturan değerlerimiz sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir.

  • Ethical and Behavioral Policies

1. Amaç

Etik kuralları, şirketimiz çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı; uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek ve çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve kurumumuz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

 

2. Kapsam

Yöneticiler ve çalışanlar; her türlü ilişkilerinde ve işlerinde işbu dokümanda yer alan temel ilkeleri gözeterek, Tan Kauçuk ve pay sahiplerinin itibarını en yüksek düzeyde tutmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır. Çalışanlarımız, bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlarda, özen ve bağlılık esasına göre hareket etmelidir. Etik Kurallar; işbu dokümanda 3 ana başlık altında sunulmuştur:

• Çıkar Çatışmaları
• Paydaşlarla Olan İlişkiler
• Bilgi Akışı

 

3. Tanımlar

Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar kısaca açıklanmaktadır.

3.1. Tan Kauçuk: Tan Kauçuk Anonim Şirketi .

3.2. Üst Yönetim: Ortaklar kurulunu (Genel Müdür ve yardımcıları) belirten tanımdır.

3.3. Doküman: Tan kauçuk politika, yönetmelik, prosedür ve iş süreçlerinin yazılı ve ilgili çalışanların erişimine açık bir şekilde oluşturulmuş her türlü yazılı metindir.

3.4. Çalışan: Tan Kauçuk Personelini ifade eder,

3.5. Hizmet Sağlayıcısı: Tan Kauçuğun hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personelini ifade eder.

3.6. Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan görev veya yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

3.7. Rüşvet: Bir kişinin, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için varılan anlaşma çerçevesinde yarar sağlanmasıdır.

3.8. Kamu Görevlisi: TCK’da yer aldığı şekliyle kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişileri kapsamaktadır. “Kamu”: Devletin halk hizmeti gören tüm organları anlamına gelmektedir.

 

4. Sorumluluklar

4.1. Ortaklar Kurulu Politika ’ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

4.2. İnsan Kaynakları, etik değerlere bağlı, güvenilir, ilgili yasa ve mevzuata uyumlu ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Ortaklar Kurulu’na destek olmaktan sorumludur. İşbu politikanın hazırlanması, geliştirilmesi,güncellenmesi ve yürütülmesinden İnsan Kaynakları sorumludur. İnsan Kaynakları Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası,(İK7PR06) Etik İlke ve Davranış Politikası ve Disiplin Yönetmeliği’nin (İK62TL01) güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir, gerektiğinde günceller ve/veya yeniler. İnsan Kaynakları, sorumlu oldukları faaliyetlerde;

4.2.1. Görev alan çalışanların Politika esaslarına uyumlarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

4.2.2. Muhtemel risklerin ve bunların kurum itibarı ve finansal anlamdaki etkilerinin değerlendirilmesi,

4.2.3. Belirlenen risklerin yönetimi için riski azaltıcı önemlerin kurulmasına ve uygulanmasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması,

4.2.4. Politikaya aykırı hususların incelenmesi amacıyla konuların Üst Yönetime bildirilmesi,

4.2.5. Dış hizmet alınan firmalar ile iş ortaklarının Politika ‘ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

4.2.6. Tan Kauçuk çalışanları,

4.2.6.1. Ortaklar Kurulunca belirlenen politikalara uyum sağlanması,

4.2.6.2. İç ve dış mevzuatlara uyumlu çalışılması

4.2.6.3. Politika ‘ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda bağlı bulunduğu Yöneticisine bildirim yapılmasından sorumludur.

4.2.6.4. Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları Destek hizmetleri de dahil olmak üzere dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

4.2.7. Bilgi İşlem Sorumlusu; hazırlanan dokümanın kurum portalında yayınlanması Tan Kauçuk Bilgi İşlem Sorumlusunun sorumluluğundadır.

4.2.8. Kalite Yönetimi; hazırlanan dokümanın kurum içi dağıtımının yapılması Kalite Yönetimi sorumluluğundadır.

 

5. Uygulama

5.1. Çıkar çatışmaları

Çıkar çatışmaları ve bunların yönetimi konusundaki temel prensiplere aşağıda yer verilmiştir.

• Çalışanlarımız kurumdaki görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kişisel ve özel çıkar sağlamak üzere kendilerinin, ailelerinin veya 3. kişilerin yararına kullanamazlar.

• Çalışanlarımız, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu kişi veya firmalardan borç kabul edemez.

• Çalışanlarımız, üçüncü kişilere ve kuruluşlara, tarafsızlıklarını, karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler veremez, menfaatler sağlayamaz.

• Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dâhilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere veya adaylarına bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.

Yukarıda sayılan maddelere dair detaylar aşağıda sunulmuştur.

 

5.1.1. Verilebilecek Hediyeler,

İş ilişkisi içerisinde olunan taraflara verilecek hediyelerin, bu dokümanda belirtilen kurallara uygun olduğundan emin olunmalıdır. Bu doğrultuda verilecek hediyeler için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

• Bu konudaki temel kural, herhangi bir miktarda parasal ödeme veya paraya kolay çevrilebilir hediye verilmemesidir. Ancak gelenek ve göreneklerimize uygun bir şekilde, özel veya genel kutlamalar nedeniyle (düğün, nişan, doğum günü v.s.) çalışanlarımızın statü ve konumuna uygun biçimde verebileceği hediyeler bu kapsam dışındadır.

• Verilen hediyenin değeri, 500,-TL’nin üzerinde olamaz. İstisnai durumlar için Üst Yönetimin onayı gerekir.

• Verilen hediyelerin, kurumun içinde yer aldığı herhangi bir iş, anlaşma, bürokratik işlem ile ilgili karşı tarafın tarafsızlığını, karar ve davranışını etkileme amacını taşımaması gerekmektedir.

 

5.1.2. Kabul Edilebilecek Hediyeler

Çalışanlarımız, kurum ile iş yapan 3. Kişilerden hiçbir şekilde kişisel bir ödeme veya hediye talep ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunamazlar. Dürüstlük ve iyi niyet anlayışı çerçevesinde kalmak kaydıyla hediyelerin kabulü ancak aşağıdaki kurallar çerçevesinde söz konusu olabilir.

• Çalışanlarımız hiçbir şekilde ve miktarda parasal ödeme kabul edemez. Paraya kolay çevrilebilen (hediye çeki v.s.) araçlar da buna dâhildir.

• Parasal ödeme şeklinde olmayan hediyelerin değeri 500,-TL’yi aşmamak ve kurumu ilgilendiren hiçbir iş ve anlaşmayla bağlantılı olmamak ve çalışanlarımızı bu konularda etkilemek için verilmediği açık olmak kaydıyla kabul edilebilir.

• Değeri 500,-TL’yi aşan nakit dışı hediye teklifi veya sunumları ile karşılaşılması durumunda, çalışanın söz konusu teklifi kabul etmemesi esastır. Ancak istisnai olarak, çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde ve bir sebeple sunulan hediye teklifiyle karşılaşılması durumunda, Yönetimin yazılı onayıyla bu tür hediyelerin kabulü de söz konusu olabilir. Yazılı onaylar, Üst Yönetimden alınır. Hediyenin kabul edilebileceğine dair alınan onaylar, izni alan tarafta muhafaza edilmelidir.

 

5.1.3. Kamu Görevlilerine Verilecek Hediyeler

Herhangi bir Kamu Görevlisine veya çalışanına hediye verilmek istendiğinde, Başbakanlık Etik Kurulu’nun http://www.etik.gov.tr web adresinde yer alan bu konudaki güncel kararına uygun hareket edilmelidir.

 

5.1.4. İş Yemekleri

Yemek davetinde bulunulması ya da katılım sağlanması halinde davetin amacına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Prensip olarak iş yemeği davetinin, iş yemeği konseptine ve katılımcıların konumuna uygun bir yerde olması esastır.

 

5.1.5. Siyasi İçerikli Faaliyetler

Tan Kauçuk, çalışanlarının siyasal etkinliklere bireysel olarak katılma hakkına saygı gösterir ancak, siyasal etkinliklere katılanlar, şirketi temsil etmediklerini açıklıkla ortaya koymalıdırlar. Siyasal etkinliklerde yer alan çalışanlarımızdan aşağıdakiler beklenmektedir:

• Hiçbir şekilde Şirketi temsil etmiyor olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymak.

• Kişisel siyasal etkinlikleri yerine getirmede ya da desteklemede Şirket kaynaklarının kullanımından (Şirket süresi, telefonlar, kağıt, e-posta ve diğer varlıklar dahil olmak üzere) kesinlikle kaçınmak.

 

5.1.6. Ek İş

Kurum çalışanları gerek iş günlerinde, hafta tatilinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ve gerekse de yıllık ücretli izin günlerinde ücret karşılığı ikinci bir işte çalışamazlar. Kültür, sanat veya bilimsel çalışmalar suretiyle telif hakkı karşılığı yapılan çalışmalar için İnsan Kaynakları Bölümü’ne bilgi verilir. Ayrıca Çalışanlarımız, kendilerine ücret ödenmesini gerektirecek danışmanlık veya benzeri bir pozisyon teklifi söz konusu olduğunda ya da bir şirkette, yönetiminde söz sahibi olacak düzeyde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olması halinde Yönetimin yazılı onayını almalıdırlar. Öte yandan, çalışanlarımız kurumdaki görev ve sorumluluklarını aksatmayacak şekilde gönüllü (kanuni yollarla kurulmuş yardım kuruluşları, dernekler veya sivil toplum örgütleri vb.) faaliyetlerde bulunabilirler. Ancak bu faaliyet sırasında Kurumsal unvan ve konum kullanılamaz.

 

5.1.7. Kişisel Yatırımlar

Çalışanlarımız kişisel yatırımlarını yönlendirirken, kurumdaki görev ve sorumlulukları ile olası herhangi bir çıkar çatışması yaratacak firmaların payları veya diğer yatırım araçları ile kişisel yatırım yapamazlar.

 

5.2. Paydaşlarla İlişkiler

Çalışanların; birbirleri, iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler vb. paydaşlar ile ilişkileri konusunda dikkate almaları gereken temel prensiplere aşağıda yer verilmiştir.

• Müşteriler, tedarikçiler ve şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerde, dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.

• Hizmet ve ürünlerde; üstün kalite, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir.

• Rakip ürünler kötülenmez ve yanıltıcı reklam yapılmaz.

• İnsan Kaynakları Yönetimi’nde; ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır ve “açık kapı politikası” izlenir.

• İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkânı sağlanır.

• Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve bu konulardaki düzenlemelere uyulur.

• Bilinen veya şüphelenilen kural ihlalleri, herhangi kişisel bir önlem almadan önce Bölüm Yöneticisi veya İnsan Kaynakları Yönetimi’nin dikkatine sunulmalıdır.

• Çalışanlar tarafından; iş ortamına uygun, sade ve şık olunmalı, kurumun ciddiyeti ile bağdaşmayan, belirli siyasi ifade eden giysiler giymekten mutlak suretle kaçınılmalıdır.

• Çalışanlar işle ilgili kararlarda; bireysel ve ailevi kaygılar yerine öncelikle sadece şirketin çıkarlarını gözetir. Bununla birlikte; karar alma aşamasında bir belirsizlik durumuyla karşılaşılması durumunda öncelikle kamu menfaati gözetilmelidir.

• Çalışanlar; şirket harcamalarına azami özeni göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket eder. Çalışanlar ayrıca, şirket varlıklarının korunması için azami gayreti sarf ederler.

• Çalışanlar açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta ve beyanda bulunamaz.

• Şirket faaliyetleri; yürürlükteki mevzuat, şirket esas sözleşmesi, iç düzenlemeler ve oluşturulan politikalar esas alınarak yürütülür. Resmi makamlardan gelen bilgi taleplerinde belirtilen zaman ve diğer kısıtlamalara uyulur.

• Çalışanlar görevlerini; eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.

• Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.

• Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, yürürlükteki mevzuat ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

• Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder.

 

5.2.1. İletişim

Müşterilerimizle veya diğer kurumlarla kurulan iletişimde verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ve abartılı olmasından mutlak surette kaçınılmalıdır.

 

5.2.2. Medya Araştırmaları ve Röportaj Talepleri

Çalışanlar, Yönetim Kurulu Başkanı’nın izni olmadan kurumla ilgili konularda, yazılı, sözlü, görsel basına hiçbir açıklama yapamaz. Kongre, konferans, seminer gibi başkaları tarafından tertip edilen toplantılarda konuşulması, tebliğ sunulması veya panelist olunması çalışılan bölümün en üst yöneticisinin yazılı onayı gerekir. Keza onaysız olarak kurumdaki unvanlar kullanılarak, makale, yazı, resim hazırlanamaz.

 

5.2.3. Fiyatlama

Kurumun sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılmasında; çalışanlarımız kurum içi düzenlemelere ve bu konuyla ilgili yasal zorunluluklara uymakla yükümlüdürler. Fiyatlama konusunda; bu dokümanda belirtilen kurallara uyum ve kurumun itibarı esas alınır.

 

5.2.4. Müşteri Şikâyetleri

Müşterilerimizin kurum ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü şikâyetleri, hızlı ve doğru bir şekilde çözümlenmesi için gereken yerlere yönlendirilmelidir. Kurumun saygınlığını etkileyebilecek derecede ciddi ve olağan dışı her türlü şikâyet gecikmeksizin ilgili Bölüm Yöneticileri aracılığıyla İnsan Kaynaklarına iletilmelidir.

 

5.2.5. Paydaşlarla İlgili Yasal Talepler

Yetkili makamlar tarafından paydaşlarımıza yönelik olarak istenilen belge ve bilgiler ancak Hukuk Müşavirliği onayı dâhilinde verilebilir.

 

5.2.6. Rekabet Yasalarına Aykırı İşlemler

Çalışanlarımız hiçbir koşulda rakiplerle piyasada hakim durum yaratabilecek veya fiyatlama ve pazarlama politikalarını etkileyebilecek, rekabet düzenlemelerini ihlal edebilecek davranış anlaşmalar içinde yer alamaz. Belirsizlik olması halinde Hukuk Müşavirliği’nden görüş alınarak hareket edilir.

 

5.3. Bilgi Akışı

5.3.1. Bilgi Güvenliği

Kuruma ait her türlü bilgiler gizlilik esasına tabi olup, bu bilgilerin 3. kişilere aktarılması ve ticaretinin yapılması yasaktır. Bu kapsamda;

• Şirketin her türlü bilgisi ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşteri ve iş ortaklarına ait bilgiler gizli tutulur.

• Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri açıklayamaz, kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.

• Telif hakkı, ticari marka, ticari sır ve patent ile ilgili sınırlandırmalara dikkat edilir.

• Şirketin müşterileri ile ilgili bilgiler kişisel verilerin korunması kapsamında gizli tutulur. Yetkili makamların yazılı emri dışında üçüncü kişilere kesinlikle verilmez.

 

5.3.2. Kuruma Ait Bilgiler

Kuruma ait özel ticari sırlar, mali bilgiler, müşteri-çalışan bilgileri ve çalışılan süre içinde edinilen tüm bilgiler, materyaller, programlar ve dokümanlar, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri, hardwaresoftware ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar ile çalışanların kurumdaki çalışma süreleri içerisinde yapmış oldukları tüm işler, anlaşmalar ve geliştirdikleri ürünler gizlidir ve kurumun mülkiyeti altındadır. Yürütülen çalışmalarda edinilen 3. kişilere dair bilgiler de bu kapsamdadır. Bu tür doküman, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü kişiler, kurum ve kuruluşlar yararına, kurumda çalışılan süre içinde veya işten ayrıldıktan sonra kullanılması kesinlikle yasaktır. Buluşların patent hakkı kuruma aittir.

 

5.3.3. Bilgi Ticareti Yasağı

Kuruma, müşterilerine veya işlemlerine ait her türlü kamuya duyurulmamış veya gizli bilgiye sahip olan çalışanlarımızın bu bilgileri pay dâhil her türlü sermaye piyasası araçları, mali enstrümanların alım satımında kullanarak kişisel çıkar sağlamaları veya bu bilgileri 3. kişilere aktarmaları ile 3. kişilere menfaat sağlamaları mutlak suretle yasaklanmıştır.

 

5.3.4. Bilgi Sistemleri

Hangi amaçla (kişisel veya işle ilgili) olursa olsun kurumda geliştirilen veya dışarıdan satın alınan hiçbir software yetkisiz ve izinsiz olarak kullanılamaz, 3. kişilere kullandırılamaz ve kopyalanamaz.

 

5.3.5. Elektronik veya Diğer Bilgilerin Gizliliği

Çalışanlarımızın kişisel ve özel niteliği olan bilgileri hazırlamak, saklamak veya göndermek için kurumun ekipman, sistem veya e-posta sistemini kullanmamaları esastır. Ancak, kullanılması durumunda kişisel bilgilerinin gizliliğinden feragat etmiş sayılacaklar ve kurumun denetim ve güvenliğinden sorumlu çalışanlar, bu tür bilgileri inceleme hakkına sahip olacaklardır.

 

5.3.6. Diğer

Çalışanlarımızdan; Etik İlke ve Davranış Politikası kapsamında belirtilen ilkelere özen göstermeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda; İşbu dokümanda belirtilen kuralları ihlal edenler hakkında; İş Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve iç politika, yönetmelik, prosedür hükümleri doğrultusunda hareket edilir. Herhangi bir kural ihlalini bilen ancak bu konuda Bölüm Yöneticisi ’ne ve/veya İnsan Kaynakları Yönetimine bilgi vermeyen personel, ihlali gerçekleştiren personel ile aynı çerçevede değerlendirilir.