Quality and Environmental Policy

Biz Tan Kauçuk Ailesi Olarak;

Müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda amacımız; değişen teknolojileri ve şartları takip ederek risk ve fırsatları etkin şekilde yönetip, kalite yönetim sistemimizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, firmamızın sektöründe lider firmalar arasına olmasınI sağlamaktır. Bu ilkemizin gerçekleşmesi için;

Bu ilkemizin gerçekleşmesi için;

 • Quality and Environmental Policy

Kalite Politikamız

Otomotiv kalite şartları, müşteri özel istekleri ve yasal gereklilikler doğrultusunda standartlara uygun ürün ve hizmet üretmeyi,
Kalite Yönetim prensiplerine bağlı kalarak, firmamızın pazar payını, rekabet gücünü, kalite güvenilirliğini ve karlılığını yapılacak sürekli iyileştirme çalışmaları ile arttırmayı,
Çevreye duyarlı ve toplumumuza karşı sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olmayı,
Tüm faaliyetlerimizle iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini en üst düzeye ulaştırmayı Taahhüt ederiz.

Genel Müdür
Ferhat Tan

Kalite Politikamız
 • Low Emission

  We take the greatest precautions against all factors that cause air pollution.

 • Energy Consumption

  We keep our energy and natural resource consumption under control and minimize it.

 • Recycle

  We store all the wastes that are generated in our facilities separately and forward them to the relevant units.

 • Environmental Protection

  We implement our productions according to ISO 14001 Environmental Management System standards.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

İçinde yaşanabilir bir çevrenin korunması ve personelimizin iş sağlığı ve güvenliğini sürekli sağlamak için; yürürlükte bulunan yasal şart ve mevzuatlara uymak, çevre ve İş sağlığı yönetim süreçlerimizi risk yönetimi yaklaşımı ile iç ve dış bağlam da göz önünde bulundurularak oluşabilecek tehlikeleri önceden belirleyerek, sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, paydaşlarımızın çevre ile ilgili taleplerinin yerine getirilmesi için tüm çalışanlarımızla katkı sağlamak, çalışanlarımızı; çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler vererek bilinçlendirmek, atıklarımızı etkileşiminde olduğu çevreye ve insanımıza zarar vermeden yerinde azaltmak ve kontrollü olarak uzaklaştırmak, enerji ve doğal kaynak tüketimlerimizi kontrol altında tutmak ve azaltmak, çevresel ve iş Sağlığı ve Güvenlik risklerini analiz ederek, çevre ve iş kazalarını önlemeye yönelik tedbirler almak, yatırımlarımızda çevre ve insan güvenliğini ön planda tutmak, kaynaklarımızı yerinde ve tasarruflu kullanarak tüketmek, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde yaşadığımız topluma ve çevreye saygılı olmaktır. Çevre Kalite Politikamız açık olarak yayınlanmaktadır.

Kuruluşun Bağlamı

Firma olarak; Çevre sorumluluklarını ne şekilde yönettiğini olumlu veya olumsuz etkileyebilecek önemli hususlarla ilgili üst düzey ,kavramsal bir anlayış sağlamaktır. ÇYS için gerekli sistemin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve ve sürekli iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. Çevreyi etkileyecek iç ve dış hususlar belirlenmiştir. ÇYS için etkili olabilecek iç ve dış hususlar olumlu veya olumsuz etkenleri içerecek şekilde değerlendirilmiştir. Dış hususlar değerlendirilirken iklim, hava kalitesi, su kalitesi, toprak kullanımı, doğal kaynakların varlığı, çevredeki- komşu firmalar, tedarikçiler, müşteriler kültürel, sosyal ve ekonomik çevrelerden (uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olabilir) kaynaklanan hususlar, yasal ve kanuni düzenlemeler, değerlendirilir. İç bağlamlar değerlendirilirken TAN Kauçuk değerleri, kültürü, prosesleri, teknolojik, rakip firmalar, ürün ve hizmet çalışanlar değerlendirilir. Proseslerin dizini ve etkileşimi belirlenmiş olup, çevre değerlendirmesi için kolaylık sağlamaktadır. Çevre performanslarının ölçülmesi, izlenmesi ve analiz edilmesi proseste kullanılan kaynaklar belirlenmiş, bunun için gerekli olan ve bilginin mevcut olması sağlanmıştır. ÇYS’deki kayıtların kontrol ve analizi, uygunsuzlukların kontrolü, düzeltici faaliyetler ve risk ve fırsatları ele almak için yapılacak eylemler ilgili prosedürlerde tanımlanmıştır. İç ve dış bağlamın anlaşılması amacıyla TAN Kauçuk Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında yapılan iç ve dış çevre analizlerinden elde edilen bulgular esas alınmaktadır. Risk Analizi/Değerlendirme ve İyileştirme Takip Formu ve/veya Aksiyon Planları ile uygulamaya geçilmektedir.

İÇ BAĞLAM olarak; TAN Kauçuk'ta güçlü yanlar

Yönetim ve Hissedarlar; TAN Kauçuk; aile kuruluş olması nedeni ile hissedarlar kardeşlerdir. Kardeşler kendi içinde bazı bölümleri (prosesleri) paylaşarak fakat son karar mekanizması olarak, aralarında seçmiş oldukları Genel Müdür ve Yönetim Kurulu başkanı yapısında bir oluşumla yönetimi oluşturmuşlardır. Genel müdür, yönetim kurulunda çıkan kararları uygulamaya alır.ve takip eder. Bütçe ve kaynak olarak öz sermaye kullanımı yanında, devlet teşviklerinden (Kosgeb, Tübitak vs.) ve leasinglerden de yararlanılır. Ekonomik yapıda tanımlanmıştır.

Organizasyon Yapısı TAN Kauçuk organizasyonu ve görev tarifleri OEK ve Organizasyon Şemasında fonksiyon kademeleri ve hiyerarşik yapı olarak tanımlanmıştır. Kalite bölümü organizasyonda tamamen bağımsız olup, üretimden ayrı bir birim olarak, Genel Müdüre bağlıdır. Kalite Yönetim Sistem Müdürü üst yönetime gerek iç tetkikler sonrası gerekse yıllık olarak raporlama yapmaktadır.

Ekonomik Yapı; TAN Kauçuk’un finansal oranları ideal yapıdadır. Finansal notların kontrollerini yaparak, kendi öz sermayesini dışında, yabancı kaynak olarak, leasinglerle finansal kiralama yaparak, banka kredisi kullanarak, Kosgeb ve Tübitak’tan verilen kobi veya proje destekleri, Exim Bank İhracat kredisi kullanarak yatırımlar yapmakta ve ödemelerini gerçekleştirmektedir. Öz sermaye olarak güçlü olması nedeni ile, borçlarına zamanında ve eksiksiz cevap verebilmektedir.

Kurum Kültürü; Çalışanların işe alımı ile başlayan süreçte kişiler İK. tarafından görüşmelerle eliminasyona tabii tutularak, şirkete adapte olabilecek, şirket kültürüne uygun eleman seçimi ile şirkete girişinden itibaren, Çevre Yönetim Sistemi İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği, Eğitim ve diğer Süreçler, Prosedür ve talimatlar ile kurumun çalışma kültürü verilir.

Değişen çevre yasal şartları, çevre için oluşan boyut ve tehlikeleri ve yapılan iyileştirmeler çalışanlara toplantılar, eğitimler ve duyurularla iletilir ve bilinçlenmeleri sağlanır.

Girdi Kontrol Yönetimi; Süreç, Kontrol ve Malzeme talimatları ile tanımlanmış, dokümante edilmiş ve uygulaması yapılmaktadır.

Teknolojilere Yapılan Yatırım; Üretim içinde makine ve ekipmana yapılan yatırımlar ile çevre etkisinin azaltılması .

İş Süreçlerinde Standardizasyon; TAN Kauçuk’un ISO 9001 Kalite ve 14001 Çevre ve ISO 45001 İS&G Yönetim Sistemine sahip olması ile süreçlerini ve diğer dokümantasyonunu şirket yapısı ve üretimine göre kurması, yayınlaması ve sistematik olarak uygulanması sağlanmıştır.

Etkin Maliyet Yönetimi; Firmamız bilgisayar programı olan Freedom Sistemi modülleri ile tüm proseslerin tanımlanması, oluşan bedeller ve ERP ye gerekli verilerin girilmesi ile elde edilen değerlerin analizi ile ürünün maliyeti, yatırımın maliyeti oluşturulmaktadır.

Sürdürülebilir Kalite; TAN Kauçuk, tüm yönetim sistemleri, hizmet ve ürün kalitesini Teknik, Kurumsal bilgi ve tecrübeleri ile oluşturmuş olduğu dokümantasyonu uygulayarak elde etmektedir.

Düşük Emisyon Oluşumu; Firmamız ürünü ve üretiminde, proses ve malzemesinden dolayı oluşan çevre kirlilik ve emisyonunun yasal şartlar içinde yaptırılan ölçümlerle mevzuatlara göre emisyon değerlerinin düşük kalması ile çevre kirlenmesinin oluşmaması.

Çevre Uyumlu Yatırım; TAN Kauçuk, yapmış olduğu yatırımlarda çevre duyarlılığı yanı sıra kaynağında önleme yaklaşımı ile oluşacak olan tehlike ve risklere karşı önlem almaktadır. Bu yatırımlarda proseslerinde üretilen atıklar ve atıkların yönetimi göz önüne alınmaktadır.

Düşük Enerji Tüketimi; TAN Kauçuk, üretimi ve hizmetleri esnasında gereken kaynakların kullanımında yeniden kazanımlar ve geri dönüşümleri de kullanarak, israfı önleyerek, hurda çıkışını takip ederek azaltma faaliyetleri ile enerji tüketimini minimize etmektedir.

Çevreye Duyarlı Etkin Sevkiyat Yönetimi; Müşterilerine ve dış sağlayıcılarına gönderdiği malzeme, makine, ekipman ve cihazların çevre ve kişilere tehlike yaratmayacak şekilde ambalaj malzemesi kullanılarak muhafaza altında lojistik yapmaları, ADR mevzuatına uygun taşıma sağlayan dış sağlayıcılarla çalışması ile yapılmaktadır.

Uluslar Arası Kabul Görmüş Standartlarda Ürünler Üretme; TAN Kauçuk, kabul görmüş standartlarda ürün üretirken kullanmış olduğu hammaddeden başlayarak, yardımcı malzemesi ve sevk edilmekte kullanılan ambalajlama malzemesine kadar dış ülkelerin ve ülkemiz tarafından konan yasal şartlar ve mevzuatlara uyarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Oluşturmuş olduğu süreç, prosedür, talimatlar ve sistem dokümanları ile kontrol altında tutmaktadır.

Etkin Ödül ve Uyarı Sistemi; Tan Kauçuk, hazırlamış olduğu sistem dokümanları içinde, çevre bilincini ve duyarlılığını çalışanına kazandırmak, bilinçli ve duyarlı çalışanını da ödüllendirme ve motivasyonunu arttırma ile birlikte çevresel tehlike oluşturabilecek risklerinde ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi için sistematik bir yöntem belirlemiştir ve uygulamaktadır.

İç İletişimler; e-mail kullanılarak, Toplantı Tutanakları, Raporlar İlanlar, Duyuruların ve Planların panolara asılması, Süreçlerde, prosedürlerde ve talimatlarda etkileşimlerin belirlenmesi ile kayıt altına alınarak yapılır.

Firmamızda İSG ve Çevre Acil durum planları haberleşme ve iletişimi tanımlanmış ve panolara asılmıştır.

Politikalar ve değerler; Üst yönetim kalite, çevre ve İSG politikalarını belirlemiş, çalışanlarına duyurmuştur. Politikaların duyurulması panolar ile ve eğitimlerde kişilere bilgi olarak verilmesi ve isteyen çalışana küçük kart şeklinde verilmektedir.

Çalışanlar, üst yönetim tarafından oluşturulan politikalara bağlı kalarak, strateji ve hedeflerini oluştururlar. Çalışanlar, Hedeflerini aksiyon faaliyetleri ile gerçekleştirirler. Proseslerde ve hizmette görülen potansiyel çevre uygunsuzlukları ve tehlikeleri analizlerin yapılması ile, çıkan zayıf yanlar ve tehditlerde de aksiyonlarını alırlar.

Firma kültürü ve değerleri, işe giren çalışanlara verilen eğitimler, birebir görüşmeler ile kazandırılmakta, çalışanlarında firmaya bağlılıklarını vermiş oldukları taahhütler, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeleri ile gerçekleşmektedirler.

Hedefler, Stratejiler; değer ve politikalara bağlı kalınarak, üst yönetim tarafından belirlenmiş hedefler dışında tüm bölümler kendi hedeflerini de belirler, kayıt altına alır ve faaliyetini gerçekleştirir.

Politikalara göre hedeflerin belirlenmesi, belirlenen hedefler ile beraber prosesteki potansiyel çevre tehlikesi veya uygunsuzluk, risk olarak görülen zayıf yanlar, tehditler ve/veya fırsatlara göre stratejilerin oluşturulması sağlanır.

Yapılacak faaliyetler, Toplantılarla, Faaliyet ve Aksiyon Planı, Risk Analizi/Değerlendirme ve İyileştirme Takip Formu, Acil Durum Planı ve/veya Risk Analizi İyileştirme Takip formu hazırlanarak uygulamaya geçilir. Kontroller yapılır, yeniden değerlendirilerek önlem alınır. PUKÖ döngüsü uygulanır.

Personel durumu; TAN Kauçuk çalışanları beyaz yaka; orta yönetim müdür ve yöneticiler, alt yönetim, sorumlu, vardiya amiri, bölüm mühendisi ve mavi yaka çalışan şeklinde organizasyonda yer almaktadır.

Mavi yaka çalışanda, her proses için elemanda gereken nitelik ve yetkinlik işe girişte aranmaktadır. yetkinlik yoksa önceki işine göre ve beceri durumu göz önüne alınarak işe alınır.

Bölümünde ve Yasal mevzuat gereği verilen eğitimlerle (Oryantasyon ve iş başı eğitimleri) çalışana Eğitim Süreci ile Çevre bilinci ve duyarlılığı kazandırılır.
 

DIŞ BAĞLAM olarak güçlü yanlar;

Yurtdışı Lokasyonlardan Elde Edilen Bilgi Birikimi; Yurt dışına verilen ürünlerin farklı ülkeler olması nedeni ile farklı ülke yasalar ve mevzuatların firmamıza bilgi akışı olarak müşterilerden gelmesi, yurt dışına ziyaret veya fuar katılımı için gidildiğinde ziyaretçi veya diğer katılımda bulunan

Organize Sanayi Bölgesinde Bulunması; Firmamızın, OSB de bulunması ile CED Kapsam Dışındadır Belgesi verilmesi, arıtma tesisine sahip olan sanayi bölgesinin avantajı, Organize Sanayi Merkezi Yönetimi olup, sürekli denetimlere tabii olması ve koşulların konmuş olması, yatırımlarda merkeze danışılıp yapılması.

Dış Sağlayıcılar; TAN Kauçuk, bazı sattığı ürünlerini 2 şekilde dış sağlayıcı kullanarak temin eder.

Dış sağlayıcılar piyasada varlığını koruyan firmalardan olduğundan, çevre duyarlı, bilinçli ve güven üzerine kurulu paydaşlar olduğundan süreklilik arz eden iş ilişkileri bulunmaktadır.

 

Tedarikçiler; TAN Kauçuk, üretmiş olduğu ürünlerde hem yurtiçi, hem de yurt dışından gelen hammadde ve yardımcı malzemeleri kullanmaktadır. Hammaddelerin oransal olarak çoğu yurt dışından tedarik edilmektedir.

 

Kauçuklar , kimyasallar, dolgu malzemeleri fef, kalsit, sac, ip, tel takviye, ambalaj kutuları, poşet ve paletler en önemli ve miktar olarak yüklü girdileridir. MSDS leri ve diğer bilgileri alınarak çevre etkisi,

 

Kauçuk, kimyasal, fef ve tel takviye dünya piyasasında büyük üreticilerin malzemeleri olup, kısa terminler verilerek sık alınamamaktadır. Bu nedenle stoklu çalışılmaktadır. Ülke olarak coğrafi konum avantajı ve yasalar nedeni ile çevresel tehlike ve problemler yaşanmamaktadır.

 

Tedarikçilerden dolayı oluşan çevresel potansiyel tehlike ve risk olması durumunda, yerli satış mümessillerinden alınması nedeni ile muhatap bulunarak, çözümler bulunmakta ve iyileştirmeler yapılabilmektedir.

 

Tedarikçi seçimlerinde, ilk ziyaretlerde ve/veya sonraki denetimlerinde yapılan değerlendirmelerin sonuçları ile firmaya faydalı ve değer katan, çevre duyarlılığı olan paydaşların tercih edilmesi sağlanır.

 

Otoriteler, Yasal ve Diğer Koşullar; TAN Kauçuk, 2872 Sayılı Çevre Kanun, yasalar ve uluslar arası mevzuatları, ISO 14001 ÇYS gerekliliklerini yerine getirir. Mevcut sunulan ve yerine getirilen koşullar tanımlanmıştır. Bu koşullar yabancı ülke çevre yasal ve koşullarını da kapsamaktadır.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına: İhracat ve ithalat işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: sanayi odaları ile, Kapasite Raporları,Ticaret sicil, Sanayi sicil Belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: CED Raporu, Çevre İzin Belgesi Geçici Faaliyet Belgesi, Atık İzinleri, yasal diğer koşulların karşılanması. Çevre Yönetimi Sisteminde dokümante edilmiştir.yasal gerek olan Çevre Uzmanı(Mühendisi) ve İSG için İSG Uzmanı istihdamı veya kuruluş ile anlaşmalar yapılmıştır.

 

Ulaştırma Bakanlığı: Nakliye araçları bildirimleri TSE : Standart alımları, kalibrasyonlar, testler TÜBİTAK: Testler,. KOSGEB : Testler, yasal teşvikler ile ilgili belgeler Uluslar arası Belgelendirmeler; Yönetim Sistemi Standartları ISO 9001, 14001 ve ISO 45001 gereklerinin sunulması. Kiwa Belgelendirme Kuruluşu. RohS ve Reach mevzuatlarına uyum için hammaddelerde yasaklı içerikler Ar-Ge tarafından kontrol edilerek ve kullanım miktarı düşünülerek tedarik yapılmaktadır. Mevcut varsa alternatif hammaddeye dönüş yapılmaktadır.

 

Toplum; Müşteri olmayan taraflarla ilgili aktiviteler için firmamız sadece Web sayfasına verilen bildirim ve bilgilerle sınırlıdır. Gelen aracı firmalar ile görüşmelerle firmamız tanıtılmakta, fuarlar veya sempozyumlara katılımlar ile şirketimizin çalışmaları fark ettirilmektedir.

 

Komşularımız ile ilişkilerimiz birbirimize fayda sağlayacak, çevresel kirlilik ve potansiyel tehlikeler yaratmayacak şekildedir. Sosyal faaliyetler olarak bünyemizde çalışanlarımıza çevre ile ilgili bilinçlendirme konuşma, sunum ve eğitimleri yapılmaktadır. Onlardan da ailelerine bu bilgileri aktarmaları istenmektedir.

 

Lokasyon ve Komşular için Çevre; Komşu Lokasyonların Üretimlerinin Çevre İle İlgili Çok Büyük Riskler İçermemesi ve TAN Kauçuk, sosyal ve çevre sorumluluklarını üretiminde kullandığı hammaddeden başlayarak, üretim ve hizmet prosesleri ve süreçleri de dahil sorumluluk sahibi olduğumuzu göstermektedir.

 

Yönetim sistemlerini uygulaması denetimleri, yasal kuruluşlara beyanları ve bakanlıkça görevlendirilmiş müfettişlerin denetimleri sonucu almış oldukları belgeler ile şirket olarak bu hususlarda dikkat ettiği kanıt olarak görülmektedir.

 

Aynı şekilde komşularına karşı sorumluluklarını bilmekte ve yapmış oldukları görüşlerde alınan bilgiler üzerine değerlendirmeler yaparak ilişkilerinin gereklerini yerine getirmektedir.

 

Yer Lokasyon olarak, İklim ve çevre koşulları mevsimsel rutini sağladığından uygunsuz durum bulunmamaktadır. sel, toprak kayması, sabotaj gibi tehlikeler bulunmamaktadır.

 

Kültür; Müşterilerin iç ve dış pazarda olması düşünülerek, sektöre ve ülke kültürüne göre farklı yapı göstermesi göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca ortak dil üzerinde mutabık kalınarak, uluslararası normlara göre işlem yapabilecek iletişim ve doküman sistemi oluşturulmuştur.

 

Teknolojik; TAN Kauçuk kanun, yasa, komşuları ve paydaşlarının çevre beklentilerine göre, Makine, ekipman, çevre kirlilik önleme/azaltma sistemleri ve otomasyon yatırımlarını bütçesi doğrultusunda güncel teknolojileri kullanarak yapmaktadır.

 

Müşterilerin Çevre İle İlgili Beklentilerinin Karşılanmış Olması; Tüm yukarıdaki bağlamlar ile müşteri beklentileri karşılanmaktadır.

 

Zayıf Yanlar;

 

Artan Yasal Çevre Kısıtlamaları;
Hammaddelerin Dışarıdan Temin Edilmesi Nedeni İle Kontrolün Zorlaşması
Yenilenebilir Enerji Kullanımının Olmaması;
Dış Sağlayıcıların Çevre Duyarlılığının Yetersizliği

 

Başlıklar altında belirlenmiş kriterlere (eğer aynı bilgiyi içeren başlıklar söz konusu ise beraber alınarak) SWOT Analizi ve Risk Analizi/Değerlendirme ve İyileştirme Takip Formu düzenlenerek iyileştirme faaliyetleri maktadır.

 

Çevre Yönetim Sistemi;

2872 sayılı Kanunu maddelerinin ve ISO 14001Çevre Yönetimi Sistemi standardının prosedür ve diğer uygulanmalarından doğan, elde edilen kanılar, geçmiş tecrübeler, yapılan faaliyetlerde tutulan kayıtların değerlendirilmesi doğru bilgilerin standartlaştırılması, tehlikeli çıktıların üzerinde yapılan çalışmalarla doğru yöntemlerin bulunması ile sağlanır.

Her proses tarafından elde edilen veriler, istatistiksel analizlerle bulunan bulgular, kayıt altına alınarak gelecekte, geçmişte yapılan faaliyet ve değerlerin nasıl yapıldığına dair geri dönülerek bakılması için saklanır. Veri Toplama ve Analizi Sürecinde yapılacak uygulama tanımlıdır.

Tutulan veri ve kayıtlar neticesinde oluşturulan raporlar, TAN Kauçuk ve ÇY.Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için birimlerce hazırlanarak, üst yönetime sunulur.

TAN Kauçuk Üst yönetimi de dahil olmak üzere, nitelikli ve uzman personeli sektörde uzun yıllar çalışmış farklı firmalarda yaptıkları çalışmalarla kendilerini kanıtlamışlardır. Yeni gelen personelin eğitiminde (Oryantasyon eğitimi) ve gelişmesinde destek olarak personelin daha kısa sürede adapte olmasını sağlamaktadırlar. Eğitim Süreci ile uygulama yapılmaktadır.