KVKK

Firmamızca güvenliğin sağlanması amacıyla Firmamız binalarında ve dış alanlarında güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

 

Tan Kauçuk olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununa” uygun davranmaya ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlanmaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız.

 

Bu metinle sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Tan Kauçuk(“Firma”) tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz Firmamız tarafından 6698 sayılı KVK Kanunun5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve Firmamız firmasinin güvenliğinin tesisi ve Firmamız tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkanından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile işlenebilecektir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz; erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve firmamızın güvenliğinin tesisi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı KVK Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Firmamız tarafından yukarıda (2) ve (3). maddelerde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Firmamız içinde internete erişiminiz vasıtasıyla, kimlik belgeniz üzerinden, plaka bilginiz üzerinden, sözlü olarak veya firmamız içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır.

 

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK Kanunun5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). Maddeler de belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5.Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Firmamıza iletmeniz durumunda Firmamız talebin niteliğine göre talebinizi 6698 sayılı KVK Kanunun13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Firmamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı KVK K.na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı KVK Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Firmamıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde kabul edileceği Firmamız tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede Firmamıza 6698 sayılı KVK Kanunun11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvurularda, başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK Kanunun11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.tankaucuk.com.tr/tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Tan Kauçuk Firması Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Cad. 7A Yol No:2/A Tuzla/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu i.kaynaklari@tankaucuk.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.